Colofon

Wij zijn JanKleintjes.nl, een digitaal platform voor de expositie van de kunstwerken van Jan en Hedwig Kleintjes en voor bevordering van het behoud van deze werken. Ons site-adres is: https://jankleintjes.nl.

Verantwoording

Bronnen
Deze website is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Heerder Historisch Museum dat heel veel bronmateriaal ter beschikking heeft gesteld. Tevens is uitdrukkelijke toestemming van de auteur Jeroen Kapelle en de uitgever Walburg Pers van het boek ‘Tuin, thee en atelier’ (1999) verkregen voor het gebruik van de inhoud en het beeldmateriaal. Beeldmateriaal is ook verkregen van privé personen of instellingen die de kunstwerken in hun bezit hebben of hadden. Indien andere bronnen werden gebruikt is getracht te achterhalen of er auteursrechten op het beeldmateriaal rusten en is zo mogelijk toestemming voor publicatie gevraagd. Wanneer u desondanks beeldmateriaal aantreft waarvan u rechthebbende bent en waarvan u voor het gebruik niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, of waarvan u voor het gebruik geen toestemming hebt verleend, neem dan contact met ons op.

Rechten
De intellectuele rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website berusten bij JanKleintjes.nl. De inhoud van deze site mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen is uitsluitend toegestaan met duidelijke bronvermelding. De informatie die op deze website wordt getoond is met zorg en aandacht samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat informatie die op de site staat onvolledig en/of onjuist is.

Privacy
Door u aan ons verstrekte gegevens, zoals contactinformatie, worden opgenomen in ons gegevensbestand. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van de activiteiten van JanKleintjes.nl, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. De opslag en het gebruik van uw gegevens via internet zijn beveiligd. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. De door u verstrekte gegevens worden bewaard op servers in een beveiligde omgeving en niet aan derden verstrekt.

Aansprakelijkheid
JanKleintjes.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.