Portret Prof. dr. Philip Kleintjes (1932)

Jan L. Kleintjes

In opdracht van de Universiteit van Amsterdam schilderde Jan dit prachtige portret van zijn halfbroer Philip Kleintjes. Philip was hoogleraar volkerenrecht, koloniaal recht en administratief recht. Hij heeft zijn sporen als jurist nagelaten. Van zijn hand verschenen diverse boeken en artikelen. Zijn ideeën hebben bijgedragen aan de bewustwording en verzelfstandiging van de koloniën en hun onafhankelijkheidsverklaring én ook aan de verwerkelijking van het volkenrecht.

Philip overleed plotseling en onverwacht op 23 mei 1938 op 70-jarige leeftijd in Amsterdam, ’s avonds op de dag dat hij zijn afscheidscollege als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam had uitgesproken.

Philip had zijn afscheidsrede beëindigd met deze veelzeggende woorden:

Tenslotte een woord tot U, mijn leerlingen. Op den leeftijd, dien ik bereikt heb, doen de volgende versregels van den grijzen Vondel wel heel sterk gevoelen:
“Al hoort men klock noch klanck,
Ons stomme tongen spreecken,
En roepen: gaat uw’ gangk.
Verzuimt geene oogenblicken.
Het leven rent voorbij.
O menschen, kostge wicken
En weegen uw getij.
Dat nimmer zal keeren,
Gij zoudt den tijd waerdeeren.”

Ik kan niet beter doen dan U deze regels op mijn laatste college voor te houden, aan U, die door Uw jeugdigen leeftijd ze te nutte kunt maken. Verloren tijd kan men nimmer terugwinnen. Gebruikt dus Uw tijd: werpt U met het vuur der jeugd op Uw studie. “Verzuimt geene oogenblicken”. Ook Uw leven rent voorbij. En hiermede heb ik gezegd.

Bronnen:
https://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/kleintjes
Herstel van inheemsche rijken in Ned. Indië – Afscheidscollege mr. Ph. Kleintjes (Drukkerij J.H. De Bussy)

Collectie Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam, OTM: 000.219

Afmetingen: 56x50cm.